פורטל החינוך עיריית רמת גן
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן העמוד תוכן העמודדלג על תוכן העמוד

בטיחות

כללי

תכנית זו מבוססת על חוזר מנכ"ל סב/6(ב) "הבטחת הבטיחות במוסדות החינוך" מפברואר 2002, המגדיר את מכלול הפעילות, בעלי התפקידים ואופן ניהול הבטיחות ברמות השונות החל מרמת משרד החינוך, דרך המחוז אל הבעלות הרשותית מקומית ועד למוסד החינוכי.

התכנית תהיה חלק מתכנית העבודה של אגף החינוך לשנת הלימודים תש"ע, ובחלקה תתבסס על תכנית הבטיחות השנתית של משרד החינוך.

מטרות התכנית

שיפור מתמיד ברמת הבטיחות במערכת החינוך העירונית רמת גן, מזעור הסיכונים ומתן דגש על צמצום, ככל שניתן, ברמת חשיפת התלמידים לסכנות הקשורות בשהייה במוסדות החינוך בשעות הלימודים ולאחריהן.

בטיחות במוסדות החינוך

 1. יינתן דגש מיוחד על נושא הבטיחות ויופעלו "ועדות בטיחות" בבתי הספר.

 2. הדרכה בנושא "זהירות בדרכים" תתקיים ב"גן חיים".

 3. השתלמות למפקדי משמרות הזה"ב תבוצע "בגן חיים".

 4. לימודי בטיחות סביבתית: בבתי הספר היסודיים תתקיים תכנית לימוד בנושא "בטיחות סביבתית", בהתאם להנחיות משרד החינוך.

תוכנית ניהול הבטיחות הרשותית-יעדים עיקריים

 1. טיפול בהסרת מפגעי הבטיחות במוסדות חינוך על-ידי אגף החינוך לקראת פתיחת שנת הלימודים ובמהלכה, בהתאם לסדר קדימויות שנקבע.

 2. הפעלת "ועדת בטיחות בית-ספרית" על-ידי בתי-הספר.

 3. הכנתו של סקר סיכונים רשותי אשר יתעדכן באופן שוטף במהלך השנה וישמש בסיס להחלטות על קדימויות ועדיפויות ברמת הרשות.

 4. תחקור דוחות תאונות ברמת האגף וברמת מוסדות החינוך וירידה לפרטים ע"מ ללמוד ולנתח את הגורמים הישירים והעקיפים הגורמים לכל תאונה.

 5. ביצוע הדרכות בטיחות לרכזי בטיחות מוסדיים (עב"טים), רכזי טיולים,צוותי גני ילדים, צהרונים מועדוניות, קייטנות, חוגים, תנועות נוער ואבות בית.

 6. השפעה על יעדי תכנית השיפוצים בכלל ושיפוצי הקיץ בפרט בהתאם למסקנות "סקר הסיכונים הרשותי".

 7. יצירת שיתוף פעולה בין הגורמים באגף וברשות אשר להם נגישות לנושאי בטיחות בפרט עם אגף מהנדס העיר, ממונה בטיחות בעבודה,קצין בטיחות בתעבורה, ועדת בטיחות עירונית וועדת תנועה עירונית.  

עקרונות תכנית הבטיחות המוסדית (הבית ספרית):

 1. מינוי רכז בטיחות בית-ספרי (רצוי העב"ט).

 2. מינוי וועדת ניהול בטיחות משותפת וקיום ישיבות הוועדה (פעמיים בשנה).

 3. הרכב הוועדה: מנהל בית הספר, רכז בטיחות בית ספרי, נציג ועד ההורים, נציג וועד התלמידים, נציג המורים, אב הבית. החינוך לבטיחות: תחילת תהליך הטמעה של שעות מחנך בביה"ס בהיקף 10% מסך שעות המחנך.
 4. תחקור דו"חות תאונה שאירעו בבית הספר ומתן מענה בעדיפות להנחיות בטיחות תוך שימת דגש על: חיזוק מערך המורים התורנים בביה"ס, מיקומם בעת תפקידם.
 5. תחקור אירועי "כמעט ונפגע" והטמעתם במושגים הגורמים לתאונה: הגורם הישיר, הגורם התורם.

תכנית הבטיחות המוסדית תתבסס על:

 1. חוזר מנכ"ל "הבטחת הבטיחות במוסדות החינוך"

 2. דוח ביקורת בטיחות מעודכן של משרד החינוך (מבדק בטיחות).

 3. דוחות ביקורת בטיחות של קב"ט/ממונה בטיחות ברשות והקב"טים האזוריים (עורכי המבדק).

 4. תכנית לטיפול במפגעים כלהלן:
  א. מפגעים אשר יטופלו ע"י המוסד עצמו.
  ב. מפגעים אשר הטיפול בהם יועבר לרמת הרשות המקומית בעדיפויות כדלקמן:
      1. מיידי.
      2. לפי תכנית שנתית במגמה לקדם את הטיפול במסגרת שיפוצי הקיץ.
      3. נושאים אשר יטופלו ע"י הרשות בתכנית רב שנתית כגון שיפוץ כולל של חצרות או פרויקטים גדולים אחרים. (גגות אסבסט)
 5. נוהל כניסת קבלנים למוסדות חינוך לבצוע עבודות אחזקה ובנייה: לא ייכנס קבלן לביצוע עבודות בביה"ס ללא תיאום וסיור מקדים בשטח בהשתתפות אלה: קב"ט, מנהל ביה"ס, הקבלן/מנהל העבודה ומפקח ממח' בינוי ואחזקה. בסיור הנ"ל יסוכמו כל הנושאים הקשורים לבטיחות בזמן ביצוע העבודות (עד לסיומן), וביה"ס יוודא את ביצוע הסיכומים בפועל. יבוצע תדריך קבלנים לפני חופשת הקיץ וחופשת פסח.

 • תכנית הדרכות בטיחות וביטחון

 • תדרוך גננות, עוזרות גננות בפתיחת שנה"ל.

 • תדרוך נהגים ומלווי הסעים   בפתיחת שנה"ל.

 • תדרוך אבות בית תחילת שנה"ל.

 • תדרוך גננות + סייעות מפעלי בית עמנואל בפתיחת שנה"ל.

 • תדרוך נהגי ומלווי הסעות מפעלי בית עמנואל בפתיחת שנה"ל.

 • תדרוך מאבטחי מוסדות החינוך בפתיחת שנה"ל.

 • תדרוך לבורנטים ועובדי מעבדות - במהלך שנת הלימודים בשיתוף ממונה בטיחות בעבודה.

 • תדרוך ביטחון ובטיחות לקייטנות הקיץ במוסדות חינוך.

 • תדרוך ביטחון ובטיחות לקב"ט מחנות הצופים.

 • תדרוך משלחות נוער לחו"ל ולפולין.

 • תדרוך בטיחות לכל סוגי פעילות חוץ בית ספרית,בתי-הספר וגני הילדים, קייטנות.

 • תדרוך בטיחות לפעילות תנועות הנוער ומועדוני הנוער.

 • תדרוך בטיחות לאירועי מח' הספורט , מירוצי שדה וצעדות.

 • תדרוך לאירועי חנוכה, פורים, ל"ג בעומר.

 • תדרוך בטיחות לתהלוכות עדלידע.

 • תדרוך בטיחות לחופשות סוכות, פסח, החופש הגדול.

 • תדרוך בטיחות לאירועי סיום יב תיכוניים.

 • תדרוך בטיחות קבלנים בטרם כניסה לעבודה.

לינקים בפוטרדלג על לינקים בפוטר
אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד