פורטל החינוך עיריית רמת גן
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן העמוד תוכן העמודדלג על תוכן העמוד

הוראות והנחיות

ההוראות וההנחיות המחייבות בנושא ביטחון מפורטות בחוזר מנכ"ל "נוהלי ביטחון בבתי ספר" נוהלי שע"ח" של משרד החינוך.

האחריות הכוללת על הביטחון במוסד החינוכי ובפעילות החוץ-הבית ספרית היא על מנהל/ת בית הספר. מנהל/ת בית הספר נושא/ת באחריות לביצוע הנחיות הביטחון כפי שתועברנה אליו/אליה על ידי משטרת ישראל באמצעות קב"ט למוסדות החינוך או קב"ט מחוזי. מנהל/ת בית הספר י/תמנה רכז לביטחון ובטיחות לשעת חירום. הרכז ישמש עוזר למנהל בשעת חירום וירכז את נושאי הביטחון,  הבטיחות ושעת חירום במוסד החינוכי. 

אבטחת מוס"ח תתבסס על אבטחה חמושה צמודה בהתאם להנחיות משטרת ישראל וכן על סיורים ממונעים של ניידות סיור גני ילדים לפי אזורים צפון ודרום.

הדרכות ותרגילים

 1. "חפץ חשוד " > ע"י בית הספר
 2. המחנכים ידריכו בחודשים ראשונים לשנה"ל, עפ"י מערך שיעור של משרד החינוך. סה"כ 45 דקות לכל כיתה.
 3. הדרכה לרכזי ביטחון ובטיחות – במהלך אוגוסט יבוצע ריענון לרכזי ביטחון בית ספריים בנושאי ביטחון ובטיחות ע"י הקב"טים וע"י מכללת אריאל אחת לשנתיים לסירוגין.
 4. הדרכה ואימוני נשק, כבכל שנה, יבוצעו מטווחים לעובדי הרשות שמחזיקים בנשק. 

תרגילים

השנה יבוצעו בכל בתי הספר 4 תרגילים: 

 1. תרגיל רעידת אדמה ובהמשכו תרגיל פינוי בשבוע הראשון ללימודים.
 2. תרגיל ירידה למקלטים יתבצע בתחילת שנת הלימודים.  
 3. "תרגיל פינוי" פתע המדמה התמודדות המוסד בעת גילוי "חפץ חשוד" או כל אירוע פח"ע אחר. התרגיל יתואם ע"י מנהל כל ביה"ס עם הקב"ט האזורי ויבוצע לפני התרגיל הארצי. 

תרגיל ארצי  

למוסדות חינוך ותרגיל למידה מרחוק שיבוצע במהלך חודש מרץ. 

בגמר כל תרגיל יש לעדכן יש לתעד ברישום בתיק ביטחון מוסדי מנב"ס נ"ט  ובמערכת הקב"ט באינטרנט.

תרגיל נוסף במסגרת נקודת מפנה ייערך במהלך השנה ועל כך תצא הודעה נפרדת.

כנסים והשתלמויות

כנסים והשתלמויות למנהלים, רכזי ביטחון, גננות ושרתים בנושאי אבטחה, ביטחון ובטיחות ייערכו במהלך חודש אוגוסט לפני פתיחת שנת הלימודים.

ביקורת ואחזקת ציוד 

 1. מערכות המצוקה – לחצנים הקבועים בקיר בכל מוסדות החינוך (בתי ספר וגני ילדים) מחוברים למוקד צוות 3. 
 2. ציוד כיבוי אש – עד תחילת שנת הלימודים תתבצע בדיקה של כל הציוד לכיבוי אש בכל מוסדות החינוך, זאת בנוסף לביקורת ולטיפול השנתי של ציוד הכיבוי שמתבצע כל שנה בכל בית ספר. (בהתאם לתאריכי הריענון). 
 3. סקר מוסדות חינוך – סקר מוסדות חינוך יבוצע בשבוע האחרון לפני תחילת שנת הלימודים, ובו ייבדקו כל מרכיבי הביטחון והבטיחות. 

ביקורות

הקב"טים יבצעו ביקורות שוטפות במוסדות החינוך לגבי הנושאים הבאים: אבטחה  גידור, שערים ציוד כיבוי אש, ציוד עזרה ראשונה, מערכות מצוקה, מערכות כריזה, מערכות אזעקה.

טיולים

 1. יש לסכם את תכנית הטיולים החודשית ולהעבירה לקב"ט במערכת הקב"ט האינטרנטית לא יאוחר מסוף החודש שקדם לו. 
 2. הנחיות והוראות הקשורות לטיולים - ראה חוזר מנכ"ל בחוזר הוראות הקבע, "סידורי בטיחות במבני מוסדות החינוך".

יש להקפיד על כך שתיאום הטיול מתבצע לפי הנוהל, דרך הלשכה לתיאום טיולים בטל': 063322620 יש לוודא שהעתק מאושר של "טופס תיאום טיולים" יימצא בידי מנהל ביה"ס. יש להקפיד על כך שאין כל חריגה/סטייה כלשהי בין הביצוע בפועל למפורט בטופס המאושר.

אירועים ופעילות חוץ בית ספרית

יש להודיע לקב"ט חודש מראש על קיום אירועים של ביה"ס דרך תוכנת הקב"ט באינטרנט לפי הפירוט:

 1. אירועים שמתקיימים מחוץ לשעות הלימודים. 
 2. אירועים שמתקיימים בחצר ביה"ס (בשעות הלימודים).
 3. אירועים שמתקיימים מחוץ לשטח ביה"ס (בשעות הלימודים או מחוץ לשעות הלימודים).
 4. תרגילים המתבצעים בבית הספר בהתאם לתכנית שע"ח. 
 5. שימוש במתקנים מתנפחים או כל מתקן אחר הדורש הוראות שימוש ובטיחות. 

הכנות לשעת חירום 

 1. ההוראות וההנחיות המחייבות בנושא "שעת חירום" מפורטות בחוזר. "נוהלי שעת חירום במערכת החינוך" מאוקטובר 2014.
 2. צוותי עזרה ראשונה: מע"רים – יעברו קורסים, ריענונים בהתאם לצורך.
 3. צוות עזרה ראשונה (תלמידים) יעברו השתלמות בכל בי"ס לקראת  התרגיל הארצי – באחריות מנהלי בתי הספר.

"תיק ביטחון מוסדי" יש לעדכן את "תיק ביטחון מוסדי" עד סוף חודש אוקטובר בכל שנת לימודים כולל התקנה ועדכון נתונים בתיק ממוחשב במערכת מנב"ס. 

הדרכת מאלש"חיות (מדריכות אוכלוסייה לשעת חירום)

ההדרכות יבוצעו במהלך השנה לכיתות ה '– ו' בבתי הספר היסודיים ע"י מאלש"חיות של פיקוד העורף, סה"כ 5 שעות לכיתה. תיאום ההדרכות יבוצע ישירות ע"י פיקוד העורף עם כל ביה"ס.

את חוזרי המנכ"ל ניתן לראות באינטרנט בפרקים הרלוונטיים.

לינקים בפוטרדלג על לינקים בפוטר
אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד