פורטל החינוך עיריית רמת גן
בר עליון
דלג על בר עליון
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

ביטוח ספורטאים

גילוי נאות

 

 

מוטב/ת נכבד/ה, 

 

הנך מבוטח/ת במסגרת פוליסה ע"ש עיריית רמת גן.

 

תקופת הביטוח של הפוליסה: מ-1.9.2017 עד 31.8.2018 בכפוף למועד הצטרפותך האישית לתכנית זו. 

א. כללי:  

 1. שם הפוליסה: תאונות אישיות 
 2. הכיסויים:
  ביטוח תאונות אישיות בעת הפעילות הספורטיבית (כולל גם מבלי לגרוע מכלליות האמור בעת אימונים, משחקים ובדרך אליהם ומהם).
  סכומי הביטוח בגין מקרה ביטוח שיארע למוטב תוך כדי היותו משתתף בפעילות ספורט המאורגנת באופן מלא או חלקי על ידי המבוטח ו/או מטעם המבוטח, הם כמפורט להלן:-

 3. מקרה הביטוח 

  מוטב עד גיל 20 

  מוטב מעל גיל 20 

  מוות  

  65,000 ₪  

  200,000 ₪  

  נכות מלאה תמידית 

  286,500 ₪  

  286,500 ₪  

  נכות חלקית תמידית 

  2,865 ₪ לכל % נכות תמידית שתקבע למוטב ללא ה/ע . 

  2,865 ₪ לכל % נכות תמידית שתקבע למוטב ללא ה/ע . 

  פיצוי שבועי 

  195 ₪  

  765 ₪  

  טיפול שיניים 

  9,550 ₪  

  9,550 ₪  

  אשפוז וטיפול רפואי 

  9,550 ₪  

  9,550 ₪  

 4. תנאים לחידוש אוטומטי – אין
 5. תקופת אכשרה – אין
 6. תקופת המתנה – אין
 7. השתתפות עצמית:
  אי כושר לעבודה 10 ימים רצופים מיום קרות מקרה הביטוח.
  הוצאות רפואיות וטיפול שיניים עד גיל 20          250 ₪.
  הוצאות רפואיות וטיפול שיניים מעל גיל 20        500 ₪

ב. שינוי תנאים:

 1. שינוי תנאי הפוליסה במהלך תקופת הביטוח: אין  

ג. הפרמיה:

 1. סכום הפרמיה השנתית: כמפורט בדף פרטי הביטוח.      
 2. מבנה הפרמיה: פרמיה קבועה.
 3. שינוי הפרמיה במהלך תקופת הביטוח: אין

ד. תנאי ביטול:

 1. ביטול ע"י המבוטח: ראו פירוט להלן-
 2. ביטול ע"י המבטח: בכפיפות לחוק
 3. החרגה בגין מצב רפואי קיים: כמפורט בפוליסה

ה. חריגים וסייגים:

 1. סייגים לחבות החברה: כמפורט בסעיף 3 לפרק א' סייגים לחבות המבטח.
 2. כיסוי לפעולת טרור: אין
 3. שחרור מתשלום פרמיה: אין
 4. קיזוז או השתתפות בתשלומי הביטוח: אין
 5. פיצוי אי כושר עבודה חלקי: כן
 6. קביעת נכות צמיתה- תיקבע על-פי המבחנים הרלוונטיים שנקבעו לפגיעה מהסוג הנדון בחלק א' אשר בתוספת לתקנה 11 שבתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) התשט"ז – 1956, להוציא תקנה 15. אם לא פורטה הפגיעה במבחנים שפורטו בחלק א' אשר בתוספת לתקנה 11 שבתקנות הביטוח הלאומי, תיקבע דרגת הנכות על- ידי רופא מומחה, לפי הפגיעה הדומה לה, בין הפגיעות שנקבעו במבחנים.
 7. אופן קביעת אחוז הנכות- בהתאם לסעיף 6 בפוליסה.
 8. הוצאות רפואיות כמפורט בפוליסה

ו. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דין בגין מקרה ביטוח המתרחש במהלך פעילות ספורט המאורגנת באופן מלא או חלקי על ידי המבוטח ו/או מטעם המבוטח, בגבולות אחריות המתייחסים לכל מוטב נפרד.

לתובע אחד    500,000 ₪

מקרה ותקופה500,000 ₪

השתתפות עצמית   5,000 ₪

הכיסוי הינו בכפיפות לסייגים המפורטים בפוליסה – ראה סייגים לחבות המבטח בחוברת הפוליסה שנשלחה אליך ובאתר האינטרנט של המבטח בכתובת המפורטת להלן: WWW.HAREL-GROUP.CO.IL. מחיצת תאונות ומחלות, תכניות ביטוח, תכניות ביטוח קבוצתיות.

 

ביטול הביטוח 

המבוטח רשאי לבטל פוליסה זו בכל עת.

המידע המובא בזה, אינו ממצה או מחליף את תנאי הפוליסה המלאה וחריגיה כולל דף פרטי הביטוח וכל האמור לעיל הינו בכפיפות לתנאים המלאים של הפוליסה 

 

אנו מאחלים לך בריאות טובה ואריכות ימים. 

 

בכבוד רב,

הראל חברה לביטוח בע"מ

nagish
עבור לתוכן העמוד